วันที่ : 11 June – 12 June 2016

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ”

วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : ห้องรวยปัญญา 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ”

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559

ณ ห้องรวยปัญญา 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักวิจัย

**************

หลักการและเหตุผล

                                ป้จจุบันการวิจัยเชิงคุณภาพได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจที่จะเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคในการเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน ที่แตกต่างไปจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดกลุ่มสนทนา ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้จริง

By admin